GREAT SOUTHWEST REGIONAL CENTER, LLC
Trung tâm vùng được chính phủ Mỹ chỉ định để quản lý các dự án EB-5

USTXfocus

10700 đường Rockley, Houston, TX 77099
(512) 692-7141

Great Southwest Regional Center, LLC mang đến cơ hội đầu tư theo Chương trình visa đầu tư định cư Mỹ (EB-5), cơ hội được cấp thẻ xanh “có điều kiện” hay Thẻ xanh tạm thời cho các nhà đầu tư đủ điều kiện và gia đình họ khi đầu tư tối thiểu 1,8 triệu USD (900.000 đô la Mỹ trong Khu vực việc làm mục tiêu (TEA) trong các doanh nghiệp giúp tạo ra mười (10) việc làm toàn thời gian cho người lao động Mỹ. Nếu khoản đầu tư đạt được yêu cầu tạo việc làm của Chương trình, thẻ xanh “không điều kiện” hay Thẻ xanh vĩnh viễn sẽ được cấp cho Nhà đầu tư và tất cả các thành viên gia đình định cư ngay lập tức (bao gồm con cái dưới 21 tuổi) sau hai (2) năm.

Có trụ sở tại Houston, Texas, Great Southwest Regional Center, LLC đã nhận được sự phê chuẩn i-924 của USCIS (Tổ chức Quốc tịch & Nhập cư Hoa Kỳ) với tư cách Trung tâm vùng quản lý dự án EB-5 được chỉ định vào ngày 9 tháng 5 năm 2012. Xem thư chấp thuận của USCIS tại liên kết sau: Phê duyệt RC GSRC RC Phê duyệt USCIS 05092012. Great Southwest Regional Center, LLC tập trung vào các dự án đầu tư nằm trong vùng Permian (Permian Basin Region, khu vực có lưu lượng dầu đá phiến lớn nhất nước Mỹ, nằm ở bang Texas, có nhu cầu rất lớn về xử lý nước thải cho các giếng dầu).

Để biết thêm thông tin về Chương trình Visa đầu tư định cư Mỹ EB-5 và Great Southwest Regional Center, LLC, vui lòng gọi (512) 692-7141 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tu.ngo@gsrceb5.com.