QUY TRÌNH

GSRC (Great Southwest Regional Center) và quy trình EB-5

Có ba chức năng chính trong mô hình kinh doanh của GSRC:

-        Phát triển cơ hội kinh doanh / Bán hàng và Tiếp thị để xác định Nhà đầu tư đủ điều kiện nhập cư và xác định cơ hội đầu tư đủ điều kiện

-        Chuẩn bị Đơn I-526 cho Doanh nhân nhập cư tham gia chương trình EB-5.

-        Quản lý và báo cáo về khoản đầu tư của doanh nhân nhập cư.

Great Southwest Regional Center, LLC (GSRC) mang đến cơ hội đầu tư theo Chương trình Visa Nhà đầu tư EBS, nơi cung cấp việc phát hành thẻ có điều kiện, hoặc thẻ xanh tạm thời cho các nhà đầu tư đủ điều kiện và gia đình của họ đầu tư tối thiểu 1.8 triệu đô la Mỹ (900.000 đô la Mỹ trong một khu vực mục tiêu được chỉ định) trong các doanh nghiệp tạo ra mười (10) việc làm toàn thời gian cho người lao động Mỹ. Nếu khoản đầu tư đạt được yêu cầu tạo việc làm của Chương trình, Thẻ xanh vô điều kiện hoặc thẻ xanh vĩnh viễn sẽ được cấp sau hai năm.

Một lợi thế quan trọng của GSRC là nó được thành lập và quản lý bởi Robert Frost và Kenneth Frost, những người đã làm doanh nghiệp, là nhà đầu tư và doanh nhân thành đạt. Những cá nhân này đang sử dụng kinh nghiệm của họ để xây dựng ở cả hai phía - Nhà đầu tư nhập cư và Cơ hội kinh doanh mới - để Great Southwest Regional Center trở thành động lực cho tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

Chiến lược phát triển kinh doanh của GSRC sẽ là xây dựng một hệ thống gồm các nhà đầu tư đủ điều kiện và các cơ hội kinh doanh mới đòi hỏi một đối tác vốn bên ngoài để tiến lên.

Đội ngũ quản lý GSRC bao gồm CEO và Chủ tịch sẽ chịu trách nhiệm chính cho quá trình bán hàng và tiếp thị.

Để tìm hiểu thêm về chương trình EB-5 của USCIS và quy trình liên quan, vui lòng truy cập trang EB-5 trên www.uscis.gov theo liên kết sau:

Chương trình EB-5 của USCIS